javahermarket

javahermarket

javahermarket

ارزشیابی توصیفی - مقالات
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ

ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی مو سوم به توصیفی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی است .براساس این طرح معلم با به کار گیری روش ها وابزارهای متنوع به                                          

دنبال اطلاعاتی است که بر اساس آن بتواند درباره ی بهبود یادگیری دانش آموزان وبهینه سازی روش های تدریس خود تصمیم گیری کرده واقدامات ضروری را به اجرا در آورد.بر اساس این طرح دانش آموزان به طور پیوسته مورد ارزشیابی قرار می گیرند .ومعلم اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده وثبت می کندوبااستفاده ازآن وبا در نظر گرفتن اهداف وانتظارات آموزشی در باره ی وضعیت فرد داوری کرده وبه طور مستمر به دانش آموز واولیاءباز خورد می دهد وآنها را در جریان نقاط قوت وضعف کارهای دانش آموز قرار می دهد .
یکی از نتایج ملموس وآشکار امتحانات مهم وحساس(امتحانات ترم)اضطراب است که بعضی اوقات منجر به فرار از مدرسه می شود.مدرسه باید به گونه ای عمل کند که فرصت برای احساس موفقیترا در دانش آموز بالا ببرد که ارزشیابی توصیفی می تواند این کار را انجام دهد .براساس شواهد در نظام آموزشی آلمان آزمون های مداد کاغذی در سال اول ودوم ابتدایی ممنوع است .آزمون هایی که از دانش آموزان میگیریم چند نمونه هستند.
*1-آزمون مدادکاغذی: که موقعیت اجرای این آزمون ها به گونه ای باشد که اضطراب زا نباشد وبه عنوان یک فعالیت یادگیری در نظر گرفته شود نمونه هایی ازآن هم در خانه ویا به صورت آزمون گروهی در کلاس ویا آزمون کتاب باز می باشدبرای بررسی آن میتوان از روش خود سنجی و یا همسال سنجی استفاده کرد.
*2-آزمون عملکردی :ذر این آزمون از دانش آموزان خواسته می شود که درگیر کار پیچیده شوند ویا چیز دیگری تولید کنند (نمونه ای از این آزمون ها در اختیار همکاران حاضر در جلسه قرار گرفت)در پایان ما باید به هر تکلیفی باز خورد دهیم.
**.درادامه جلسه تاثیر برگزاری این گونه ارزشیابی بیان شد:
1- بهبود یاد گیری
2-نکرش مطلوب نسبت به مدرسه(فضای خالی از استرس )رابطه ی انسانی وعاطفی زیادی بین معلم وشاگرد ایجاد می کند.
3-افزایش بهداشت روانی در کلاس
4-اعتماد به نفس
5-افزایش روحیه نقد پذیری در کودک
6-رشد مهارت نقد خود یا خود ارزیابی
باز خورد ها جزیی از فرایند یاد دهی ویاد گیری است که باید پیوسته باشد،سودمند باشد ،متنوع باشد توصیفی ودر خور فهم کودک باشد >بعضی اوقات شفاهی باشد وفرهنگی در کلاس حاکم باشد که دانش آموز بتواند از معلم درخواست راهنمایی کند .جملات وعبارتهایی آغاز کند که مثبت باشد نه آن قدر افراطی وجملات انگیزشی وبعد نقاط ضعف کودک را بگوید.جملات منفی نقش مخربی درذهن کودک وارد میکند .
سپس در رابطه با پوشه ی کار ودفتر کلاس وتهیه ی آن بحث شد. نمونهای از پوشه ی کار دانش آموزان دراختیار معلمان قرار گرفت.پوشه ی کار فردی ،پوشه ای است که اطلاعات فردی دانش آموزکه حاوی اطلاعات معلم از پیشرفت تحصیلی دانش آموز از ابتدای سال تا پایان سال می باشد که در اختیار اولیاء جهت والد سنجی گذاشته می شود.
پوشه کار گروهی:با توجه به کلاس دانش آموزان گروه بندی می شوند و کارهاوفعالیت های آنها جمع آوری ودر پوشه نگهداری میشود .

 


نظر()

 روشها...       ارزیابی...

مشخصات مدیر وبلاگ

ویرایش


ساعت فلش

لوگوی دوستان


ویرایش

دوستان

ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ

javahermarket

javahermarket

javahermarket